Jak głosować,informacja

JAK ZAGŁOSOWAĆ ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP?

 

 

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl.

Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.

Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku utworzono 250 obwodów wyborczych.

Wyborcy Ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

 

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

 

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

 

Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

 

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra SZ. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 7 października 2015 roku. Zgłoszenie - ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej - powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. karty do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

 

Zasady głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

 

 

 WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

1.      Obwody głosowania:

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

188

Sztokholm I, Wydział Konsularny Ambasady RP

Prästgårdsgatan 5

172 32 Sundbyberg

- lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego,

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

189

Sztokholm II, Ambasada RP

Karlavägen 35

114 31 Stockholm

- lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

190

Malmö, Limhamns Folkets Hus

Linnégatan 61

216 14 Malmö-Limhamn

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

191

Göteborg, Polonia Center / Związek Polskich Katolików

Säveåns Strandgata 4

415 05 Göteborg

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015r. (niedziela) będą otwarte w godzinach od 700 do 2100.

 

 

 

2.      Głosowanie oraz głosowanie korespondencyjne:

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców, dlatego niezwykle ważne jest, aby wyborcy mieszkający za granicą dokonali zgłoszenia do spisu wyborców przed każdymi wyborami. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Osoby chcące wziąć udział
w głosowaniu powinny znajdować się w spisie wyborców.

Spis prowadzony jest przez Konsula RP w Sztokholmie.

 

Przypominamy, że prawo udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP ma obywatel polski, który:

a.      najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

b. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

c. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

d. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

UWAGA:

·         Zgłoszenie do SPISU WYBORCÓW może zostać dokonane NAJPÓŹNIEJ na 3 DNI przed dniem wyborów, tj. 22 października 2015 r. (art.35§2 Kodeksu wyborczego) ;

 

·         Chęć głosowania KORESPONDENCYJNEGO należy zgłosić NAJPÓŹNIEJ do 18 DNIA przed dniem wyborów, czyli do 7 października 2015 r. (art.53b§1 Kodeksu wyborczego).

 

Zgłoszenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

a.      ustnie,

b.      pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie:

Prästgårdsgatan 5

172 32 Sundbyberg

c.       telefonicznie (46) 8 50 57 50 64 lub 61

d.      telefaksem: (46) 8 50 57 50 74

e.      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       f. elektronicznie za pośrednictwem strony: https://ewybory.msz.gov.pl
lub e-wybory.msz.gov.pl

 

Polecamy Państwu szczególnie tę ostatnią formę rejestracji, jako najwygodniejszą
i najbardziej efektywną!

 

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

·         imię (imiona) i nazwisko;

·         imię ojca;

·         datę urodzenia;

·         numer PESEL;

·         miejsce pobytu wyborcy za granicą;

·         numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;

·         miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą);

 

 

W przypadku osób chcących wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:

·         oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy
(w obrębie okręgu konsularnego).

 

 

UWAGA: Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim dokumencie tożsamości (w dowodzie osobistym lub w paszporcie).

 

 

 

3.      Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców może zgłosić, NAJPÓŹNIEJ w 2. dniu przed dniem wyborami, tj. 23 października 2015 r., chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi mu oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju lub za granicą.

Wyborca może odebrać zaświadczenie, o którym mowa powyżej, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym (w obrębie okręgu konsularnego).

 

Offerta

ODERLAND Webbhotell

50% na pakiety hostingowe .
Tanie domeny!

Tylko dla członków PZK, daj hasło pzk.

Do ODERLAND

Kontakt

Polska Kulturföreningen

Fabriksgatan 30 / Box 5182
402 26 Göteborg
Sweden

Telefon: 031-22 48 10 (Jadviga)

Kontakt